Giới thiệu “Thẻ Việt”

  • bởi

“Thẻ Việt – Một thẻ quốc gia” là sản phẩm cốt lõi của Chương trình Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/05/2014, được thực hiện với sự chủ trì của Bộ Công thương phối hợp cùng các ngành, lĩnh vực: y tế, du lịch, thương mại, giao thông, giáo dục… nhằm đưa ứng dụng thẻ thông minh tích hợp nhiều tính năng ứng dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng, dịch vụ xã hội.

Trong năm 2020, Bộ Công thương, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới khách hàng sử dụng thẻ, hướng tới mỗi người dân VN được cấp 1 thẻ Việt (thẻ quốc gia) để dùng suốt đời trong các lĩnh vực: du lịch, y tế, thương mai, giao thông, giáo dục…

Từ sản phẩm cốt lõi là Thẻ Việt, tích hợp thêm tính năng của các sản phẩm xung quanh thẻ để tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, khép kín.